Sisällöntuotanto ja PDF-julkaisu Big-Flash-hankkeelle - Verkkovaraani

Sisällöntuotanto ja PDF-julkaisu Metropolian Big-Flash-hankkeelle

Teimme Metropolian Big-Flash-hankkeelle projektin, johon kuului sisällöntuotantoa ja oikolukua sekä 20-sivuisen PDF-julkaisun graafinen suunnittelu ja toteutus.

Big-Flash on Metropolian hanke, joka on toteutettu ajalla 1.8.2021–30.9.2023. Hankkeen tavoitteena oli kehittää yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaa edistämällä nousevien teknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä yritysten tuotteen tai toimintamallin kehityksessä.

Verkkovaraani valittiin toteuttamaan hankkeeseen liittyen kaksi urakkaa: 1) sisällöntuotanto ja oikoluku hankkeen projektisivuille 2) PDF-julkaisun suunnittelu ja taittaminen hankkeessa toteutetuista toimenpiteistä sekä koko Big-Flash-sivuston oikoluku.

Sisällöntuotanto ja oikoluku projektisivuille

Verkkovaraanin tehtävänä oli kirjoittaa, päivittää tai oikolukea hankkeeseen liittyvät projektisivut. Yhteensä tehtävänä oli 57 sivun kirjoitus tai päivittäminen ja 26 muun sivun oikoluku.

Projektien aiheet liittyivät seuraavien teknologioiden hyödyntämiseen: kobotiikka, autonominen robotiikka, tekoäly ja koneoppiminen sekä IoT ja 5G.

Sisältöjen kirjoittamista ja päivittämistä varten käytössä oli hankkeen materiaalikansio, joka sisälsi hankkeen toteuttajien tuottamia raportteja tai muuta materiaalia. Lisäksi toteutettiin hanketiimin haastatteluja etenkin niiltä osin, kun kirjallista materiaalia ei ollut saatavilla.

Sisällöntuotannossa tärkeää oli, että tekniset ja vaikeaselkoiset asiat esitettiin mahdollisimman ymmärrettävästi ja selkeästi.

PDF-julkaisun graafinen suunnittelu ja taitto

Projektin toisessa vaiheessa toteutettiin PDF-julkaisu, johon kiteytettiin hankkeen pääkohdat ja jossa esiteltiin hanketta mielenkiintoa herättävällä tavalla. Julkaisun tarkoitus on toimia paitsi informatiivisena koosteena hankkeen sidosryhmille myös tärkeänä markkinointimateriaalina Metropolian TKI-toimintaa varten.

Verkkovaraani teki julkaisuun niin sisällöntuotannon kuin taiton käyttäen referenssinä verkkosivujen sisältöjä, keskusteluja yhteyshenkilön kanssa sekä hankkeen visuaalista identiteettiä sivuilla ja muissa julkaisuissa. Esitteestä tuli 20-sivuinen ja asiakas oli tyytyväinen niin ulkoasuun kuin sisältöön.

Lisäksi projektin toiseen vaiheeseen kuului koko Big-Flash-verkkosivuston oikoluku niiltä osin kuin sitä ei oltu 1. vaiheessa tehty. Korjaukset tehtiin suoraan sivustolle ja raportoitiin myös asiakkaalle.

Projektin toteutus nopealla aikataululla

Hankkeen aikataulusta johtuen projektin ensimmäistä vaihetta lähdettiin toteuttamaan saman tien tarjouksen hyväksymisen jälkeen ja se toteutettiin nopealla aikataululla.

Projektin ensimmäiseen vaiheeseen oli aikaa 2,5 viikkoa, sillä sen tuli olla valmis hankkeen päätöstilaisuutta varten. Toisen vaiheen toteuttamiseen jäi aikaa neljä viikkoa.

Ensimmäinen vaihe piti sisällöntuottajamme täystyöllistettynä kyseisten 2,5 viikon ajan, mutta tehtävät saatiin onnistuneesti päätökseen sovitussa ajassa. Tämä edellytti myös toimivaa yhteistyötä Metropolian hanketiimin kanssa. Urakan toinen vaihe toteutettiin niin ikään aikataulussa.

Asiakkaalle toimitettiin

  • Sisällöntuotanto Big-Flash-sivuston projektisivuille 2,5 viikossa:
    • 57 projektisivun kirjoittaminen tai sisällön päivittäminen (noin 150–300 sanaa / sivu) ja muu ko. sivujen muokkaus
    • 26 projektisivun oikoluku (edellisten lisäksi)
  • Koko Big-Flash-sivuston oikoluku ja tekstimuokkaukset
  • Hanketta esittelevän PDF-julkaisun graafinen suunnittelu ja taittaminen (20 sivua)